Alimenty na dziecko w 2023r. – pytania i odpowiedzi część I

Zgodnie z dyspozycją art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”. Jednak co to w praktyce oznacza?

I. Czym są świadczenia alimentacyjne?

Świadczenia alimentacyjnie wbrew pozorom nie ograniczają się wyłącznie do określonych sum pieniężnych przeznaczanych na dziecko, zgodnie z poglądami doktryny (m.in. sygn. akt IV RCa 307/19, Wyrok z dnia 29 stycznia 2020r.; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1952 r., C. 964/51,) zakres obowiązku alimentacyjnego winien bezsprzecznie obejmować również wkład niematerialny rodzica polegający na osobistej trosce o prawidłowy rozwój dziecka. Tożsamy pogląd przedstawił także Sąd Okręgowy w Olsztynie (sygn. akt VI RCa 307/19) „Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnianie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Warto zaznaczyć, że osobiste starania o osobę uprawnioną do alimentów są tak samo doniosłe i potrzebne, jak środki pieniężne, zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej lub małoletniego dziecka”.

Jednak czym są w.w. osobiste starania? Otóż jeśli rodzic na co dzień zajmuje się dzieckiem, dba o jego rozwój, gotuje dziecku posiłki, jeździ do lekarzy, zawozi na zajęcia dodatkowe, realizuje recepty, spędza z dzieckiem wolny czas zaspokaja potrzeby dziecka właśnie poprzez osobiste starania. Dobra niematerialne zapewniane dziecku są tak samo istotne jak te materialne, sąd orzekając o wysokości alimentów z pewnością weźmie pod uwagę w.w. czynniki i dostosuje do nich wysokość obowiązku alimentacyjnego drugiego rodzica.

II. Jaki jest zakres obowiązku alimentacyjnego?

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem „Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie” (sygn. akt I Acz 906/13, Sąd Apelacyjny w Krakowie, 28 maja 2013r.).