Alimenty na dziecko w 2023r. – pytania i odpowiedzi część III

VI. Jaki sąd jest właściwy w sprawach alimentacyjnych?

Zgodnie z dyspozycją art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego „Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej”. Oznacza to, iż sądem właściwym będzie sąd rejonowy właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania dziecka. Jednakże w przypadku, kiedy przed sądem okręgowym toczy się sprawa o rozwód bądź separację, to właśnie ten sąd będzie rozstrzygał kwestię obowiązku alimentacyjnego drugiego rodzica.

IX. Czy alimenty przysługują tylko dzieciom ze związku małżeńskiego?

Nie, każde dziecko ma takie same prawo do otrzymywania alimentów.

X. 500+ a świadczenia alimentacyjne

W myśl art. 135 § 3 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd, zasądzając alimenty, nie bierze pod uwagę przyznawanego świadczenia 500+, ani żadnych innych świadczeń należnych dziecku, które zostały wymienione w art. 135 § 3 k.r.o;

  • świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
  • świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym