Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wobec pogarszającej się sytuacji, w szczególności wzrostem ilości zachorowań oraz zgonów spowodowanych tzw. koronawirusem, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Ograniczenia, jakie wprowadzały obydwa w/w Rozporządzenia wymagały adekwatnej reakcji ustawodawcy. Pomijając kwestię jakości i oraz inne aspekty postępowania ustawodawcy, w szczególności dotyczących procesu legislacyjnego, zauważyć trzeba, że ustawodawca, w części zauważył problem, z którym przyszło – przyjdzie mierzyć się spółdzielniom mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 39 § 1 ustawy prawo spółdzielcze, „Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.”.

Zapisy te znajdują swą modyfikację, w przepisie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten stanowi, że „Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”. Wobec tego Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane przez Zarząd spółdzielni w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii, a gdyby w jego miejsce wprowadzono ponownie stan zagrożenia epidemicznego, to w terminie 6 tygodni od jego odwołania. Wobec tego, dopóki trwa stan epidemii bądź stan zagrożenia epidemicznego, termin do zwołania Walnego Zgromadzenia ulega stosownemu wydłużeniu.

Adwokat Krystian Sieczczyński