Upadłość konsumencka – Gdańsk

Przy prawidłowym prowadzeniu sprawy dłużnika, który popadł w swego rodzaju „pętlę zobowiązaniową” szansa na redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności jest wysoka. Pomagamy przechodzić przez postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stali się niewypłacalni. Co istotne, niewypłacalność oznacza, iż dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Celem instytucji upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, przy czym umorzenie dotyczy całości lub części długów konsumenta, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić. Należy jednak zaznaczyć, iż dotyczy to tylko i wyłącznie długów powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości. Celem tego postępowania jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli (np. banków). Konsument musi jednakże pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji całego albo części jego majątku. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w odpowiednim czasie zgłosili istnienie swej wierzytelności.

Nasi prawnicy w sposób szczegółowy analizują każdy przypadek osobno – stawiamy na najwyższą skuteczność przy jednoczesnym aktualizowaniu wiedzy i śledzeniu nowych uregulowań prawnych.