Upadłość konsumencka Gdańsk

Przy prawidłowym prowadzeniu sprawy dłużnika, który popadł w swego rodzaju „pętlę zobowiązaniową” szansa na redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności jest wysoka. Pomagamy przechodzić przez postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stali się niewypłacalni. Co istotne, niewypłacalność oznacza, iż dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Celem instytucji upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, przy czym umorzenie dotyczy całości lub części długów konsumenta, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić.

Należy jednak zaznaczyć, iż dotyczy to tylko i wyłącznie długów powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości. Celem tego postępowania jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli (np. banków). Konsument musi jednakże pamiętać, że w postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji całego albo części jego majątku. Tak uzyskane środki przekazuje się na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w odpowiednim czasie zgłosili istnienie swej wierzytelności. Nasza kancelaria adwokacka w sposób szczegółowy analizuje każdy przypadek osobno – stawiamy na najwyższą skuteczność przy jednoczesnym aktualizowaniu wiedzy i śledzeniu nowych uregulowań prawnych.

 

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez osobę, która stała się niewypłacalna, czyli nie jest w stanie zaspokoić swoich wymagalnych zobowiązań finansowych.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

  • osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
  • niewypłacalność, czyli brak możliwości zaspokojenia wymagalnych zobowiązań finansowych,
  • niemożność uregulowania zobowiązań w ciągu najbliższych 12 miesięcy bez nadmiernego pogorszenia swojej sytuacji życiowej,
  • brak możliwości uzyskania oddłużenia w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Jest to więc bardzo poważny proces, który powinien być przeprowadzony przy zapewnieniu odpowiedniej pomocy prawnej.

 

Upadłość konsumencka. Jakie są jej etapy i zalety?

Upadłość konsumencką możemy oczywiście podzielić na kilka etapów. Oto najważniejsze z nich:

  • wniosek o ogłoszenie upadłości: osoba, która chce ogłosić upadłość, składa wniosek do sądu. Wniosek powinien zawierać informacje o stanie majątku i zobowiązaniach upadłego,
  • sądowe ogłoszenie upadłości: sąd rozpatruje wniosek i w przypadku jego uwzględnienia ogłasza upadłość. Od dnia ogłoszenia upadłości upadły traci prawo zarządu swoim majątkiem,
  • postępowanie likwidacyjne: w ramach postępowania likwidacyjnego syndyk masy upadłościowej zajmuje się likwidacją majątku upadłego. Celem postępowania likwidacyjnego jest zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu,
  • plan spłaty wierzycieli: w przypadku, gdy majątek upadłego nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, sędzia-komisarz może ustalić plan spłaty wierzycieli. Plan spłaty określa sposób i terminy spłaty zobowiązań upadłego,
  • zakończenie postępowania upadłościowego: postępowanie upadłościowe kończy się umorzeniem lub uchyleniem. Umorzenie postępowania następuje w przypadku, gdy wszystkie zobowiązania upadłego zostały zaspokojone lub upadły zawarł układ z wierzycielami. Uchylenie postępowania następuje w przypadku, gdy upadły utracił status konsumenta lub upadłość została ogłoszona z naruszeniem przepisów prawa.

Oferta naszej kancelarii obejmuje także sprawy cywilne.