Prywatny i subsydiarny akt oskarżenia – Gdańsk

W polskim postępowaniu karnym warunkiem koniecznym do wszczęcia postępowania sądowego jest wniesienie do sądu skargi przez uprawniony podmiot (oskarżyciela). Pomimo, iż w społecznej świadomości społecznej ugruntowanym jest, że to prokurator wnosi i popiera przed sądem akt oskarżenia, to kodeks karny reguluje kilka przestępstw, których ściganie następuje z oskarżenia prywatnego (lekkie uszkodzenie ciała- art. 157§4 kodeksu karnego, zniesławienie 212 k.k., znieważenie – art. 216 k.k., naruszenie nietykalności cielesnej – art. 217 k.k.). Powyższe oznacza, iż jeżeli pokrzywdzony chce, by sprawca przestępstwa został pociągnięty do odpowiedzialności karnej, musi sam sporządzić, wnieść oraz poprzeć akt oskarżenia. To na pokrzywdzonym ciąży wówczas obowiązek przedstawienia dowodów na potwierdzenie zasadności zarzutów stawianych oskarżonemu. Co również istotne, w tego rodzaju sprawach prokurator wstępuje do postępowania po stronie pokrzywdzonego jedynie w drodze wyjątku, o ile wymaga tego interes społeczny. Działając jako profesjonalni pełnomocnicy dochowujemy należytej staranności, aby interes pokrzywdzonego został w najlepszy możliwy sposób reprezentowany we właściwym postępowaniu – w zakresie oferowania określonych dowodów w toku postępowania, jak też udzielając konkretnych wskazówek pokrzywdzonym cudzym działaniem.