Dozór elektroniczny (SDE) – obrączka, bransoleta – Gdańsk

Powracające pytania w zakresie dozoru elektronicznego skupiają się wokół tego – czy i kiedy można ten środek zastosować. Wszystkie osoby, które są skazane na karę do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności bądź łączną sumę wszystkich kar do jednego roku i 6 miesięcy, z wyłączeniem multirecydywistów. Jeżeli ktokolwiek został skazany przez sąd w ramach Art. 64 §2 – (multirecydywa) – nie ma prawa do odbywania kary w dozorze elektronicznym. Wszystkie inne, pozostałe kategorie kodeksowe uprawnione są do odbywania kary w SDE.W myśl art. 43b kodeksu postępowania karnego:

§ 1. Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych.

§ 2. System dozoru elektronicznego jest to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego.

§ 3. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować:

  • przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny);
  • bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny);
  • zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Nadto kodeks wskazuje, iż karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór stacjonarny. Środki karne i zabezpieczające w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny.
Kodeksowo uregulowanymi środkami technicznymi służącymi do wykonywania dozoru elektronicznego są:

  • centrala monitorowania;
  • system teleinformatyczny, za pomocą którego podmiot prowadzący centralę monitorowania, podmiot dozorujący, sądy, sądowi kuratorzy zawodowi i inne uprawnione podmioty przetwarzają informacje związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego (system komunikacyjno-monitorujący);
  • nadajniki;
  • rejestratory stacjonarne i przenośne.

Nasi prawnicy zajmują się także formalną stroną wniesienia stosownego wniosku do właściwego sądu – ale przede wszystkim rozwieją wątpliwości co do możliwości stosowania SDE w danym konkretnym przypadku.