Odroczenia wykonania kary – Gdańsk

Nasz zespół z powodzeniem prowadzi sprawy związane z wykonaniem wyroków w sprawach karnych - odroczenie wykonania kary jest instytucją, która pozwala na odłożenie na jakiś czas wykonania orzeczonej względem oskarżonego kary pozbawienia wolności. Przede wszystkim dotyczy to skazanego, który jeszcze nie rozpoczął odbywania kary. Aby można było skorzystać z takiej możliwości muszą zostać spełnione uregulowane kodeksowo przesłanki. Co również istotne, odroczenie wykonania kary jest obowiązkiem i uprawnieniem sądu w zależności od wystąpienia tych przesłanek, o czym skazani wprawdzie wiedzą, ale nie wiedzą w jaki sposób wykazać daną okoliczność, aby faktycznie skutecznie móc skorzystać z dobrodziejstwa odroczenia wykonania kary. Tym samym art. 150 § 1 kodeksu karnego wykonawczego wskazuje na obowiązkowe odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności przez sąd do czasu ustania przeszkody, w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. § 2 tegoż artykułu precyzuje, iż za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.
Sąd natomiast może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w następujących przypadkach (art. 151 kodeksu karnego wykonawczegos): jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki oraz jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. W pierwszym przypadku zbyt ciężkie skutki pozwalają na odroczenie kary pozbawienia wolności kilkukrotnie, lecz łączny czas nie może jednak przekroczyć 1 roku. Nadto, w przypadku skazanych kobiet w ciąży oraz osób wychowujących samotnie dziecko istnieje możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, na okres aż 3 lat., jednakże odroczenie udzielone z tych względów nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 3 lat. W drugim z przypadków sąd ma prawo odroczenia wykonania kary na okres do 1 roku.

Co istotne, nie istnieje możliwość zastosowania odroczenia kary w stosunku do:

  • skazanych za przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groby jej użycia (np. rozbój);
  • recydywistów;
  • osób, które zgodnie z art. 65 kodeksu karnego, z popełnienia przestępstwa uczyniły sobie stałe źródło dochodu lub popełniły przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
  • skazanych za przestępstwa określone w art. 197-203 kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Szczególnie na tym etapie nasi prawnicy bardzo intensywnie współpracują z klientem, po to aby skutecznie odroczyć wykonanie orzeczonej kary.