Podział majątku – Gdańsk

Nasz zespół dokłada wszelkich starań, aby podział majątku jako jeden z etapów rozstania się małżonków przeprowadzony został zgodnie z interesem klienta. Wbrew pozorom podział majątku małżonków nie zawsze musi odbyć się koniecznie przed rozwodem – przygotowujemy już podczas rozmów w sprawie rozwodu koncepcję na nieuchronny podział majątku między małżonkami. Podział taki wówczas przeprowadzamy w toku postępowania o rozwód, w odrębnym postępowaniu po rozwodzie lub ustanowienia rozdzielności majątkowej, a także przed notariuszem w umowie o podział majątku. Nie bez znaczenia pozostaje skład i wartość majątku wchodzącego do podziału – nieruchomości, ruchomości w tym pojazdy mechaniczne, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, udziały w spółkach itp. Nasz zespół poznając potrzeby klienta jest w stanie zakreślić w danym konkretnym przypadku pełen wachlarz rozwiązań jeszcze zanim dojdzie do sporu. Po wnikliwej analizie konkretnej sytuacji wskażemy klientowi na ewentualną możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, czy też podniesienie zarzutu trwonienia majątku – w zależności od indywidualnego przypadku podział majątku wymaga od naszych profesjonalnych pełnomocników szczególnej dbałości o szczegóły i podniesienie ich w toku postępowania w odpowiednim momencie, tak aby nie zniweczyć żadnej szansy na korzystne rozstrzygnięcie zgodne z interesem klienta.

Małżonkowie pozostający w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej posiadają majątek wspólny, na który zgodnie z art. 31 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a subkonto
w ramach konta ubezpieczonego
 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.).