Doradztwo prawne i bieżąco prawne – Gdańsk

Korzystając z usług naszego doradztwa prawnego dla firm przedsiębiorca jest w stanie sobie zapewnić, iż podejmowane przez niego decyzje będą właściwe z myślą o perspektywicznego rozwoju i przewidywania zmian.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy

Kancelaria oferuje:

 • w ramach stałej współpracy udzielanie drogą telefoniczną i e-mailową informacji prawnych i konsultacji w zakresie bieżącego prowadzenia spraw przedsiębiorstwa Klienta;
 • przygotowywanie pisemnych opinii prawnych w powyższym zakresie;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów prawnych i handlowych;
 • obsługa procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek, stowarzyszeń i fundacji – przygotowanie niezbędnych dokumentów, organizacja działań, reprezentacja w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji;
 • obsługa wewnętrzna spółek, stowarzyszeń i fundacji – obsługa organów wewnętrznych (zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zebrań i zgromadzeń), przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów, a także udział w postępowaniach związanych z ich zaskarżaniem;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach (procesowych i nieprocesowych) przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w związku z działalnością gospodarczą Klienta;
 • w sprawach spornych, przedstawianie oceny prawnej i analizy możliwych rozstrzygnięć, następnie pomoc przy negocjacjach mających na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu;
 • poprowadzenie sprawy w odpowiednim trybie przed właściwym sądem;
 • bieżące monitorowanie zmian przepisów w obowiązującym systemie prawnym;
 • informowanie o zachodzących zmianach z uwzględnieniem specyfiki branży Klienta;
 • dostosowanie procedur i umów do aktualnego stanu prawnego.