Alimenty – Gdańsk

Nasza kancelaria prawna pomoże przeprowadzić sprawę rozwodową, jak również załatwić wszystkie sprawy dodatkowe, które z rozwodem są związane. Taką sprawą, która ma ogromne znaczenie są alimenty w sprawach o rozwód, ale także nawet po rozwodzie lub w przypadku osób żyjących w związkach partnerskich. Nasz zespół skupia się na konkretnym przypadku – podejmujemy się oceny możliwości zarobkowych i majątkowych osób zobowiązanych do alimentów jak też potrzeb i sytuacji osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Nie jest to zadanie łatwe, albowiem nie poruszamy się tutaj wyłącznie na matematycznych schemacie alimentacyjnym, ale także skupiamy się na osobistym zaangażowaniu i staraniach każdej osoby zobowiązanej do alimentacji. Obowiązek alimentacyjny nie polega bowiem wyłącznie na dostarczeniu środków utrzymania. Wysokość alimentów określa się biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Powyższe oznacza, iż znaczenie ma nie tylko to, czy zobowiązany pracuje oraz jaki dochód osiąga, ale również to czy i jaką pracę może podjąć przy uwzględnieniu np. jego wieku, wykształcenia, stanu zdrowia.

Prowadzimy naszych klientów przez najtrudniejsze postępowania alimentacyjne w sposób sprawny i profesjonalny – co istotne obowiązek alimentacyjny dotyczy nie tylko rodziców i dzieci, ale także np. małżonków w toku postępowania o rozwód, czy też dziadków względem wnucząt lub także dzieci względem rodziców.

 

Czym są alimenty i od czego zależy ich wysokość?

Alimenty to świadczenia pieniężne, które są nakładane na rodzica niewychowującego dziecka na rzecz drugiego rodzica, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Alimenty mają na celu zapewnienie dziecku środków utrzymania i wychowania.

Wysokość alimentów jest ustalana na podstawie następujących czynników:

  • usprawiedliwione potrzeby dziecka, czyli wydatki związane z jego utrzymaniem i wychowaniem, takie jak: wyżywienie, odzież, obuwie, edukacja, opieka medyczna, zajęcia dodatkowe,
  • możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, czyli wysokość jego dochodów, stan zdrowia, sytuacja zawodowa i majątkowa,
  • okoliczności, które powinny być wzięte pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów, takie jak: stopień winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, możliwości zarobkowe i majątkowe tej osoby, sposoby zaspokajania potrzeb osoby uprawnionej, stopień wywiązywania się przez drugiego z rodziców z obowiązku alimentacyjnego oraz inne okoliczności mające znaczenie dla dobra dziecka.

Alimenty mogą być ustalone w drodze ugody, orzeczenia sądowego lub w drodze umowy o podziale majątku wspólnego małżonków.

 

Kiedy warto ubiegać się o alimenty od drugiej osoby?

Warto ubiegać się o alimenty, gdy:

  • nie mamy możliwości samodzielnego utrzymania się i wychowania dziecka,
  • drugi rodzic ma możliwość zarobkowe i majątkowe, które pozwalają mu na płacenie alimentów,
  • wysokość alimentów jest adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

 

W szczególności warto ubiegać się o alimenty, gdy:

  • drugi rodzic nie sprawuje opieki nad dzieckiem,
  • drugi rodzic nie płaci alimentów, które zostały ustalone w drodze ugody, orzeczenia sądowego lub w drodze umowy o podziale majątku wspólnego małżonków,
  • sytuacja materialna dziecka uległa zmianie.