Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – Gdańsk

W sprawach karnych nasi adwokaci występują także w obronie interesów pokrzywdzonych. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem. W sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo, a także osoba nieporadna ze względu na wiek lub stan zdrowia, prawa pokrzywdzonego może wykonywać przedstawiciel ustawowy, bądź osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje –  to w jaki sposób w danej konkretnej sprawie oraz na jakim etapie należy podjąć skutecznie ochronę praw osoby pokrzywdzonej decyduje w porozumieniu z klientem profesjonalny pełnomocnik działający w naszym zespole. W trakcie postępowania przygotowawczego pokrzywdzony jest stroną procesową. W postępowaniu sądowym może być stroną (oskarżycielem posiłkowym), jeżeli zgłosi swój udział w tym charakterze do określonego czasu, podobnie jak do określnego czasu pokrzywdzony może zażądać naprawnienia szkody. Nasi prawnicy także doradzają, czy dane postepowanie należy wszcząć poprzez sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia, czy też subsydiarnego aktu oskarżenia w określonych warunkach, czy w ogóle jest dopuszczalna i czy warto wyczerpać drogę zaskarżenia wobec wydanych przez prokuratora postanowień.