Umowa dożywocia – Gdańsk

Umowa dożywocia stosowana jest rzadziej niż umowa darowizny – o tym która z tych umów jest korzystniejsza dla klienta decyduje cel jaki przyświecać ma tej umowie. Nie bez znaczenia pozostają oczywiście skutki na przyszłość jakie wybór umowy dożywocia niesie za sobą – temat jest bardzo złożony i niejednokrotnie budzący wiele konfliktów szczególnie między krewnymi i przyszłymi spadkobiercami. Nasz zespół prowadzi klienta od zamysłu do realizacji jego woli - przy czym klient zawsze jest w sposób pełny i wyczerpujący poinformowany o wszelkich aspektach danej umowy. Umowa dożywocia ma najczęściej miejsce w sytuacji, w której osoba starsza przekazuje swój dom czy mieszkanie komuś bliskiemu. Nabywca, przyjmując nieruchomość, zobowiązuje się zapewnić dożywotnikowi utrzymanie aż do momentu jego śmierci.  Zgodnie z art. 908 kodeksu cywilnego, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Przedmiotem umowy dożywocia może być zarówno nieruchomość gruntowa, budynkowa, czy lokalowa. Zbywcą, a więc przyszłym dożywotnikiem, może zostać wyłącznie osoba fizyczna, ale zdolność prawną do wystąpienia w umowie jako nabywca mają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.