Opieka i Kuratela – Gdańsk

Rozdzielność majątkowa często mylona jest z podziałem majątku – w pierwszej kolejności, aby podzielić majątek musi ustać wspólność majątkowa, a dzieje się to w chwili uprawomocnienia się wyroku o rozwód, w chwili zawarcia umowy małżeńskiej majątkowej (intercyzy) lub w chwili uprawomocnienia się wyroku Sądu orzekającego np. o ustanowieniu rozdzielności z datą wsteczną. Bez ustania wspólności majątkowej nie będzie możliwe dokonanie podziału majątku. Na ile istotny jest moment ustania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej byli małżonkowie często przekonują się, gdy trzeba podzielić powstały w czasie małżeństwa majątek. Nasi prawnicy doskonale poruszają się w tym temacie i kompleksowo prowadzą sprawy sądowe i pozasądowe bardzo skomplikowanych spraw majątkowych. Doniosłość ustania wspólności majątkowej jest dla niektórych zaskakująca, albowiem majątek powstały np. po intercyzie, czy też rozwodzie to już tylko majątek każdego z małżonków z osobna, nadto fakt ten rzutuje na odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania. Wbrew pozorom często moment ustania wspólności majątkowej stanowi między małżonkami kość niezgody – wówczas sytuację rozwiązuje Sąd. Nasi prawnicy po dokładnej analizie konkretnego przypadku działając w interesie klienta wskazują kierunki możliwego działania. Jak już wspominano ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej może zostać wprowadzony poprzez intercyzę, orzeczeniem sądu, z mocy prawa (gdy jeden z małżonków został ubezwłasnowolniony lub ogłoszono jego upadłość) oraz w razie orzeczenia separacji.
Wówczas zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego małżonka należą:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (chodzi tu o udziały w spółce cywilnej);
  • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
  • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
  • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
  • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Nie bez znaczenia pozostaje także stosowana w drodze umowy majątkowej małżeńskiej inne rozwiązanie niż ustanowienie rozdzielności majątkowej – często małżonkowie życzą sobie aby konkretne składniki majątkowe wyłączyć lub włączyć do lub z majątku wspólnego lub osobistego. W zależności od celu klienta możliwe jest zawężenie ustroju majątku wspólnego lub jego rozszerzenie – nasi konkretni prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie doradzają w jaki sposób i w jakiej formie można zawrzeć taką umowę małżeńską, która nie jest intercyzą w wąskim tego słowa znaczeniu, a także określą na jakie składniki nie może rozszerzyć umowy majątkowej małżeńskiej.