Zmiany sposobu wykonywania kary – Gdańsk

Zmiana wykonywania kary dotycz: kary grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności. Często skazani bywają zaskoczeni, że nagle zapraszani są do odbycia kary lub bezpośrednio np. z hali przylotów transportowani są do zakładu karnego. Sytuacja taka jest nieprzyjemna – jednak nasi prawnicy pozwolą po analizie konkretnej sprawy we właściwy sposób poprowadzić sprawę, tak aby klient odzyskał możliwie szybko wolność. Skazani jednak powinni mieć na uwadze, że zgodnie z art. 45§ 1 kodeksu karnego wykonawczego: Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, kierując się wskazaniami zawartymi w art. 53 zasady i dyrektywy wymiary kary, Kodeksu karnego.
§ 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art 53-58 i art. 60 żądanie od skazanego wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary ograniczenia wolności .§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240.000 złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do 20.000 złotych.§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną przysługuje zażalenie.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego karę ograniczenia wolności można rozumieć dwojako: jako obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo jako potrącenie od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Jednocześnie wskazane obowiązki i potrącenia orzeka się łącznie lub osobno. Kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności zarówno przed przystąpieniem do wykonania kary, jak i w jej trakcie.
Dokonując zmiany formy obowiązku wykonywania pracy sąd kieruje się poniższymi kryteriami:

  • 20 godzin pracy na cele społeczne jest równoważne 10% wynagrodzenia za pracę;
  • praca na cele społeczne nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.

Zgodnie z art. art. 55 § 1 kkw sądem właściwym do dokonania omawianej zmiany jest sąd rejonowy, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana. Ma to również miejsce w sytuacji, w której kara ograniczenia wolności orzeczona została przez sąd okręgowy.
Zgodnie z art. 22 § 1 kkw rozstrzygnięcie w przedmiocie zmiany sposoby wykonywania kary ograniczenia wolności zapada na posiedzeniu sądu bez udziału stron.
Postępowanie inicjowane jest przez sąd z urzędu, na wniosek prokuratora, skazanego albo jego obrońcy a także wniosek kuratora sądowego. Na postanowienie w przedmiocie zmiany formy obowiązku pracy przysługuje zażalenie.
W przypadku natomiast skazanego wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku i 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 kodeksu karnego („recydywa wielokrotna”); jest to wystarczające do odbycia celów kary; skazany posiada określone miejsce stałego pobytu; osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na to zgodę; odbywaniu kary w tym systemie nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne- sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.