Spróbujmy mediacji – Gdańsk

Myślą przewodnią naszego zespołu jest, aby rozwiązać spór przed wstąpieniem na drogę sądową – nasza wygrana, to skonstruowanie w wyniku mediacji stabilnej ugody. Bardzo często zdarza się, iż strony mogą osiągnąć o wiele więcej jeżeli zdecydują się rozwiązać swój problem za pomocą pozasądowej metody rozwiązywania sporów jaką jest mediacja. Nie tylko wiąże się to z zaoszczędzonymi środkami pieniężnymi, gdyż niejednokrotnie postępowania sądowe generują wysokie koszty, lecz przede wszystkim mediacje zaoszczędzają cenny czas stron, oraz co również istotne nerwy i stres związane z postępowaniem sądowym. Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów, w której osoba niebędąca stroną sporu pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Mediacja ma charakter nieformalny, poufny i dobrowolny.